Juohkkahasj máhttá demensav oadtjot.

Ienemus dábálasj la vuoras ulmutja demensav oadtju.

Ulmutja gejn la Downs syndrom soajtti oadtjot demensav árabut gå iehtjáda.

Ij la avtak vihke gå nágin demensav oadtju.

Demænssa ij máhte iehtjádijs njoammot.