Gaajhkh almetjh maehtieh demensem åadtjodh.

Sïejhmemes båeries almetjh mah demensem åadtjoeh.

Almetjh Downs syndromine maehtieh demensem aarebi åadtjodh mubpijste.

Ij leah naakeni fiejlie naaken demensem åådtje.

Ij maehtieh demensem mubpijste åadtjodh.