Demense lea skïemtjelasse aajlesne.

Aajlesne gellie aajla-ceellah.

Demensen gaavhtan aajla-ceellah soejmetje gaarvanieh.

Skïemtjelasse demense ij gaarvenh.

Datne maahtah demensine jieledh gellie jaepieh.